Rate this book Cite this book

0.0

Rating Details
0 Ratings
0 Reviews

Sa Tabi ng Bangin

-Jose Maria Rivera

  • (3)

Synopsis:

Ang mga pangyayari sa Sa Tabi ng Bangin ay binubuo ng tatlong personahe: si Ernesto na isang binatà; at ang mag-asawang sina Armando at Magdalena. Si Ernesto ay isáng bantóg, dakila, at matalinong makata at mangdudula ngunit may pusong bakal. Si Magdalena ay halimbawa ng isang "pusong babae" na mahina, at yuko at tiklop ang tuhod sa mahiwagang kapangyarihan ng puso. Si Don Armando naman ay isang ganid na mayamang mang̃ang̃alakal, may pusong nadadarang sa kinang ng pilak, at sumasagot lamang sa pang̃ang̃ailang̃an ng ginto.

Year Publish: 1910

Language: Tagalog

Categories: Drama and Play, Fiction

FREE

  • Read Online:

Related Products