Rate this book Cite this book

0.0

Rating Details
0 Ratings
0 Reviews

Juan Masili o Ang Pinuno ng Tulisan

-Patricio Mariano

  • (4)

Synopsis:

Inilalahad ng Juan Masili o Ang Pinuno ng Tulisan ang buhay ni Juan na pinagmalupitan sa murang edad, naging tulisan, at naghiganti. Ginawa niya ang lahat upang pag-isahin ang dalawang nag-iibigang sina Benita at Enrique bilang kabayaran sa kabutihang ibinigay ng pamilya ni Enrique sa kanya noong naulila siya at pinahirapan ang kanyang pamilya.

Year Publish: 1906

Language: Tagalog

Categories: Adventure, Fiction

FREE

  • Read Online:

Related Products